Ngành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

  1. Chương trình đào tạo

Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403

 Loại hình đào tạo      : Chính quy tập trung

2.Tóm tắt chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng kiến thức

2.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nhằm đào tạo các cử nhân có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt sẽ am hiểu những kiến thức, vấn đề nảy sinh trong khu vực công và thành thạo trong việc phân tích và hoạch định những chính sách kinh tế

Mục tiêu cụ thể

Đào tạo Cử nhân Quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý khu vực công, có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đất nước, của khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở các cấp bậc cao hơn.

Đào tạo sinh viên đáp ứng được yêu cầu làm việc của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước; các tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ công; các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

Góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý công.

3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công sẽ có cơ hội và  khả  năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

– Các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương;

– Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn;

– Các đơn vị sản xuất, cung ứng dịch vụ công; các tổ chức kinh tế xã hội; các doanh nghiệp.

* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

–  Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Quản lý kinh tế, Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng,…);

– Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công, quản lý khu vực công và kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Xin lỗi, chưa có bài viết cùng thể loại này.