Ngành Kinh tế đầu tư

1.Thông tin chung về ngành Kinh tế Đầu tư

Mã ngành: 7310104
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Đầu tư
Trình độ đào tạo: Cử nhân

2.Mục tiêu chung

Cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế Đầu tư có kiến thức chuyên sâu về lĩnh
vực Kinh tế Đầu tư, có khả năng lập và quản lý dự án, thực hiện các hoạt động đấu thầu, huy
động vốn đầu tư và các hoạt động chuyên môn khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
2.1 Mục tiêu cụ thể
a. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế Đầu tư đạt được những yêu cầu về
kiến thức như sau:
– Thành thạo công tác lập dự án đầu tư, có khả năng quản lý hoạt động đầu tư quy mô
vừa và nhỏ, có khả năng quản lý các dự án đầu tư;
– Có khả năng tham gia xây dựng chương trình và dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội;
– Có kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế nhằm giải quyết các vấn đề
lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp liên quan đến hoạt động kinh tế
– Có kiến thức cơ sở của ngành và khối ngành làm nền tảng nghiên cứu về các chủ đề
chuyên sâu trong lĩnh vực Kinh tế Đầu tư;
– Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tƣ để phân tích, đánh giá kế hoạch đầu tư,
công tác huy động và sử dụng vốn đầu tư, quản lý hoạt động đấu thầu, kết quả và hiệu quả
đầu tư, các yếu tố của môi trường đầu tư;
– Được trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư để trợ giúp việc ra quyết định
quản lý và hoạt động tác nghiệp trong phạm vi tổ chức, dự án liên quan đến hoạt động đầu tư.

b. Kỹ năng nghề nghiệp
– Có kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế.
– Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế.
– Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập.
– Có kỹ năng bước đầu trong việc soạn thảo các loại văn bản thông thường (biên bản,
báo cáo, đơn đề nghị, thông báo, tờ trình, công văn, …).
– Có khả năng phân tích định tính, định lượng vấn đề và đề xuất các giải pháp, kiến
nghị trong lĩnh vực đầu tư.
– Có khả năng trợ giúp việc ra các quyết định quản lý trong lĩnh vực kinh tế, kinh
doanh và quản lý, đặc biệt là đối với các quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư.
– Có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến huy động và sử dụng vốn đầu
tƣ, hoạt động đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư… trong các tổ chức như ngân hàng,
doanh nghiệp.
– Có khả năng thu thập thông tin, nghiên cứu và thuyết trình các vấn đề trong lĩnh
vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Xin lỗi, chưa có bài viết cùng thể loại này.


Phản hồi của bạn