Thông tin Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 346/ĐHKT&QTKD-ĐT
V/v Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  08  tháng  5  năm 2015

 

Kính gửi: – Khoa Kinh tế;
– Khoa Quản trị Kinh doanh;
– Khoa Kế toán;
– Khoa Ngân hàng – Tài chính;
– Khoa Quản lý – Luật Kinh tế;
– Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch;
– Khoa Khoa học cơ bản

 

Thực hiện Công văn số 753/ĐHTN-ĐT ngày 05/5/2015 của Đại học Thái Nguyên và Thông báo số 297/TB-BGDĐT ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2015,  Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong trường về học bổng đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 như sau:

  1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

– Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng, có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có cam kết hoàn thành nghĩa vụ học tập và về nước phục vụ sau khi tốt nghiệp theo quy định của Nhà trường.

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên; Đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng; Đăng ký ngành học theo đúng ngành học đã tốt nghiệp đại học hoặc phù hợp với nhu cầu công tác của cơ quan cử đi học; Dưới 35 tuổi tính đến ngày ban hành thông báo tuyển sinh.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của ngoại ngữ sẽ sử dụng trong học tập tương đương trình độ B2 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu do một cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển; Ứng viên có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng để theo học chương trình đào tạo cao hơn thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

  1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trình độ thạc sĩ: 253 chỉ tiêu gồm Anh (27), Ca-na-đa (15), Đức (30), Hoa Kỳ (27), Ô-xtrây-li-a (27),  Niu-di-lân (15), Nhật Bản (27), Pháp (27), Hà Lan (15), Hàn Quốc (10), Liên Bang Nga (5), Trung Quốc (15) gồm cả Đài Loan và Hồng Công) và một số nước khác (13).

3. Quy trình đăng ký, hồ sơ và lệ phí dự tuyển

Quy trình đăng ký, hồ sơ và lệ phí dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http:/www.vied.vn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc: http://www. moet.gov.vn)

Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến giảng viên trong đơn vị đăng ký để phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị mình. Danh sách giảng viên cử đi dự tuyển được lập thành danh sách (theo mẫu đính kèm), cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp về Phòng 303 (Bộ phận Sau đại học) Phòng Đào tạo, trước ngày 20/5/2015.

Mọi chi tiết về thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mẫu hồ sơ dự tuyển (theo file đính kèm) hoặc liên hệ: Phòng Đào tạo  (Bộ phận Sau đại học) – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh; Điện thoại: 02803.3547.653. Email: saudaihoc@tueba.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!

   Nơi nhận:
 – Hiệu trưởng (b/c);
– Như kính gửi;
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS.Nguyễn Khánh Doanh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn