Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Bùi Văn Dũng
Ngày sinh: 09/09/2001
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091961***
SĐT: 0987974***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;03-Huyện Định Hóa
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế đầu tư
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên17.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế đầu tư

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến