Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hảng A Trung
Ngày sinh: 10/7/1998
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hơmông
Số CMND: 015098000***
SĐT: 0373330***
Năm tốt nghiệp: 2018
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 13-Yên Bái;08-Huyện Trạm Tấu
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến