Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Phương Linh
Ngày sinh: 20/04/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 031301004***
SĐT: 0987194***
Năm tốt nghiệp: 2019
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 03-Hải Phòng;01-Quận Hồng Bàng
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 25.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.7
Ngành đăng ký 2: Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 25.4
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 25.4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến