Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Vương văn Minh
Ngày sinh: 03/01/1997
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 034097005***
SĐT: 0366274***
Năm tốt nghiệp: 2015
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 26-Thái Bình;04-Huyện Đông Hưng
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.15
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.9
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế phát triển

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến