Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Phương Nam
Ngày sinh: 05/11/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 019203003***
SĐT: 0398857***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;07-Huyện Đồng Hỷ
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.35

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến