Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: ĐỖ HUYỀN TRANG
Ngày sinh: 13/05/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 071117***
SĐT: 0961345***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 09-Tuyên Quang;04-Huyện Chiêm Hóa
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1:
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 0
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến