Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Linh Duy Thuận
Ngày sinh: 16/12/1999
Giới tính: Nam
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 024099000***
SĐT: 0822199***
Năm tốt nghiệp: 2017
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;02-Huyện Yên Thế
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến