Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH
Ngày sinh: 22/12/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 030303002***
SĐT: 0966810***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 17-Quảng Ninh;01-Thành phố Hạ Long
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến