Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Nhữ Tùng
Ngày sinh: 05/03/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 035203004***
SĐT: 0853501***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 24-Hà Nam;04-Huyện Lý Nhân
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.4
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 22.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến