Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Vũ Thị Hiền
Ngày sinh: 17/12/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 017303001***
SĐT: 0565894***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 23-Hòa Bình;06-Huyện Kỳ Sơn
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.05
Ngành đăng ký 2: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 23.3
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến