Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Thị Yến Anh
Ngày sinh: 12/10/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 080303001***
SĐT: 0363944***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 49-Long An;04-Huyện Tân Thạnh
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 27.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên27.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến