Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn thị Hảo
Ngày sinh: 18/02/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122405***
SĐT: 0334141***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;09-Huyện Việt Yên
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.2

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến