Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Bích Ngọc
Ngày sinh: 22/08/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092017***
SĐT: 0364278***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh chất lượng cao
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 18.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.95
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 18.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 20.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến