Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 27/10/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092022***
SĐT: 0982026***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;06-Huyện Đại Từ
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên28.1
Ngành đăng ký 2: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 25.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 27.8

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến