Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nông Văn Mạnh
Ngày sinh: 07/12/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 006202000***
SĐT: 0393455***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;08-Huyện Pác Nặm
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.65

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến