Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hà Vân Khánh Huyền
Ngày sinh: 24/07/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092008***
SĐT: 0582371***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 02
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.7

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến