Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đặng Thanh An
Ngày sinh: 06/03/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122405***
SĐT: 0949097***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;09-Huyện Việt Yên
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.4
Ngành đăng ký 2: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20.9
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 21.4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến