Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Tô Thị Loan
Ngày sinh: 03/12/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 019303003***
SĐT: 0388602***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;06-Huyện Đại Từ
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến