Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Quang Huy
Ngày sinh: 05/01/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 024203001***
SĐT: 0943503***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;01-Thành phố Bắc Giang
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 25.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.15
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 25.9
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.15

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến