Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Thọ Mạnh
Ngày sinh: 19/02/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 095292***
SĐT: 0369891***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;03-Huyện Bạch Thông
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.55
Ngành đăng ký 2: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 16.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 19.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế phát triển

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến