Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lý Ngọc Quyền
Ngày sinh: 03/12/2002
Giới tính: Nam
Dân tộc: Nùng
Số CMND: 020202007***
SĐT: 0982660***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;03-Huyện Bình Gia
Ngành đăng ký 1 : Quản lý công
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.25
Ngành đăng ký 2: Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.35

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản lý công

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến