Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 30/12/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 132497***
SĐT: 0359530***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 15-Phú Thọ;10-Huyện Lâm Thao
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.5
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến