Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 02/07/1997
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091889***
SĐT: 0347295***
Năm tốt nghiệp: 2015
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;09-Thị xã Phổ Yên
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế đầu tư
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên16.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế đầu tư

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến