Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Dương Thị Loan
Ngày sinh: 11-08-2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092064***
SĐT: 0328853***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;08-Huyện Phú Bình
Ngành đăng ký 1 : Quản lý công
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.6
Ngành đăng ký 2: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.1
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 21.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản lý công

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến