Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đào Thị Hồng Ánh
Ngày sinh: 21/11/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 091966***
SĐT: 0975621***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.25

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến