Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Ngày sinh: 10/06/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Sán Diù
Số CMND: 091951***
SĐT: 0355606***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;07-Huyện Đồng Hỷ
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.95
Ngành đăng ký 2: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến