Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần Phương Thảo
Ngày sinh: 14/01/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 008303003***
SĐT: 0367885***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 09-Tuyên Quang;02-Huyện Lâm Bình
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.35
Ngành đăng ký 2: Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 22.35

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh doanh quốc tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến