Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đoàn thị anh
Ngày sinh: 11/01/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036303013***
SĐT: 0865507***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;08-Huyện Trực Ninh
Ngành đăng ký 1 : Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 20
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên20.5
Ngành đăng ký 2: Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 20
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 20.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Tài chính - Ngân hàng

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến