Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Khánh Huyền
Ngày sinh: 17/04/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092018***
SĐT: 0377350***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1:
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 0
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến