Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Chu Huyền Trang
Ngày sinh: 02/10/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122425***
SĐT: 0927783***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;09-Huyện Việt Yên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.9
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 23.4
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.9

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến