Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Ngày sinh: 15/02/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 001303043***
SĐT: 0378309***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 01-Hà Nội;14-Huyện Sóc Sơn
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.65

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến