Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Đông Phong
Ngày sinh: 06/10/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 126011***
SĐT: 0822513***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;03-Huyện Quế Võ
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 25.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.3
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 25.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến