Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Ngày sinh: 14/05/2002
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 091922***
SĐT: 0359231***
Năm tốt nghiệp: 2020
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;09-Thị xã Phổ Yên
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 18
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên18.75
Ngành đăng ký 2: Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 19
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 19.75

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến