Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 28/07/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 125982***
SĐT: 0979269***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;03-Huyện Quế Võ
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.1
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.6
Ngành đăng ký 2: Kinh tế đầu tư
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 26.1
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.6

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến