Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Phan thùy dung
Ngày sinh: 05/02/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 022303000***
SĐT: 0343704***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 17-Quảng Ninh;02-Thành phố Cẩm Phả
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.45

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến