Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Đinh Thị Minh Ánh
Ngày sinh: 22/06/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 006303004***
SĐT: 0335773***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;03-Huyện Bạch Thông
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16.9
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.4

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến