Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Ngô Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14/04/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 019303000***
SĐT: 0965908***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;09-Thị xã Phổ Yên
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 23.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.85
Ngành đăng ký 2: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 22.8
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 23.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến