Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lê Thị Hải Yến
Ngày sinh: 29/05/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 031303009***
SĐT: 0342056***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 03-Hải Phòng;10-Huyện An Dương
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.45
Ngành đăng ký 2: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 26.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.45

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến