Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Thân Ngọc
Ngày sinh: 04/11/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 092066***
SĐT: 0346813***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;08-Huyện Phú Bình
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.7
Ngành đăng ký 2: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 24.2
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.7

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến