Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Trường An
Ngày sinh: 27/09/2000
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 095271***
SĐT: 0968577***
Năm tốt nghiệp: 2018
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;06-Huyện Ba Bể
Ngành đăng ký 1 : Luật kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.35
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.3
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 24.05

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Luật kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến