Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 15/08/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 125938***
SĐT: 0365484***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 19-Bắc Ninh;02-Huyện Yên Phong
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 26.4
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên26.9
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 26.4
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 26.9

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh doanh quốc tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến