Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Âu Vi Giang
Ngày sinh: 15/04/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Sán Cháy
Số CMND: 071106***
SĐT: 0866993***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 09-Tuyên Quang;01-Thành phố Tuyên Quang
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế phát triển
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.6
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên24.35

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế phát triển

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến