Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Ma Thị Mai Huê
Ngày sinh: 31/05/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 006303000***
SĐT: 0968157***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 11-Bắc Cạn;06-Huyện Ba Bể
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 22.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến