Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Văn Thạo
Ngày sinh: 03/08/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Tày
Số CMND: 015203003***
SĐT: 0398605***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 13-Yên Bái;09-Huyện Lục Yên
Ngành đăng ký 1 : Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: C04
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 19.5
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên21.5

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh doanh quốc tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến