Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 29/11/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Tày
Số CMND: 020303005***
SĐT: 0853993***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 3
Hộ khẩu: 10-Lạng Sơn;02-Huyện Tràng Định
Ngành đăng ký 1 : Kế toán
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.3
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên23.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kế toán

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến