Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 04/12/2003
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 019203000***
SĐT: 0355074***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2
Hộ khẩu: 12-Thái Nguyên;01-Thành phố Thái Nguyên
Ngành đăng ký 1 : Kinh tế
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 27.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên27.95
Ngành đăng ký 2: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 27.7
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 27.95

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Kinh tế

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến