Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Trần kim chi
Ngày sinh: 30/10/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 122397***
SĐT: 0984001***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 18-Bắc Giang;06-Huyện Tân Yên
Ngành đăng ký 1 : Marketing
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 21.7
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên22.45
Ngành đăng ký 2: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 2: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 2 21.7
Tổng điểm ngành đăng ký 2 sau khi cộng ưu tiên 22.45

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Marketing

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến